Borax na zváranie 1kg
search
 • Borax na zváranie 1kg

Borax na zváranie 1kg

6,30 €   s DPH

5,25 €   bez DPH

Štandardná doba dodania je 24 - 48 hod.

Borax, známy tiež ako boritan sodný, tetraboritan sodný, je zlúčenina bóru, minerál a sol kyseliny boritej. Jeho prášková forma je biela, tvorená jemnými bezfarebnými kryštálmi.

Množstvo
Na skladePotrebujete poradiť?
Zavolajte nám.


+421 948 180 181
Po - Pi: 07:30 - 16:00

Popis produktu


Borax sa používa na technické účely v garbiarstve kože, v poľnohospodárstve, na impregnáciu dreva, ako tavidlo a podobne.

Borax, tiež známy ako boritan sodný, tetraboritan sodný, alebo tetraboritanu sodného, je dôležitým zlúčeniny bóru, minerálne, a soli kyseliny boritej. Práškový bórax je biely, ktorý sa skladá z jemných bezfarebných kryštálov, ktoré sa rozpúšťajú ľahko vo vode.

Borax sa používa pre rôzne technické účely v garbiarstve kože, v poľnohospodárstve, na impregnáciu dreva, ako tavidlo a podobne.

 • Stavebný priemysel: žiaruvzdorné materiály, sklo
 • Zváranie: používa sa ako tavivo pri zváraní mosadze
 • Prísada pracích práškov: zmäkčuje vodu
 • Hnojivo: sodné hnojivo, napr. pre marhule

Špecifikácia

 • Synonymá: Bórax
 • Chemický vzorec: Na2B4O7
 • Molová hmotnosť: 201,21 g/mol (bez kryštáľovej vody)
 • Molová hmotnosť: 381,32 g/mol (s kryštáľovou vodou)

 • Kód HS: 2840-11-00
 • Číslo EC (EINECS): 215-540-4
 • Číslo CAS: 1303-96-4
 • Čistota/Obsah Na2B4O7.10H2O: min. 99,90%
 • Obsah B2O3: min. 36,47%
 • Obsah Fe: max. 10 ppm
 • Distribúcia veľkosti častíc:
  • > 1 mm: max 1%
  • <0,06 mm: max 4%
 • Rozpustnosť vo vode: 51,4 g/l (20 °C)
 • Teplota topenia/tavenia: 75 °C (eliminácia kryštalickej vody)
 • Hustota: 1,72 g/cm3 (20 °C)

 • Bulk density: 750 kg/m3
 • pH pri rozpúšaní vo vode: mierne bázické
 • Tlak pár: 0,213 hPa (20 °C)

Toxikologické údaje

 • LD 50 perorálne LD50 potkan 2660 mg/kg
 • LD 50 dermálne LD50 králik > 2000 mg/kg

Skladovanie

Udržujte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste.

Upozornenie

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov.

Piktogram pre GHS07 dráždivé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Piktogram GHS07 varuje pred akútnou toxicitou, podráždením kože alebo očí, senzibilizáciou kože, alebo špecifickými účinkami na určité orgány po jednorazovom alebo krátkodobom vystavení.

Piktogram pre GHS08 – Karcinogénne/mutagénne látky
GHS08 – Látky nebezpečné pre zdravie

Piktogram GHS08 označujúci zdravotné riziká predstavuje vážne zdravotné nebezpečenstvá, ako sú respiračná alebo reprodukčná toxicita, mutagenita a karcinogenita.

Nebezpečenstvo

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H360: Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.

P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Špecifikácie


000borax

Tabuľka vlastností

Záruka
24 mesiacov
Vyhotovenie
Tavivo
Obsah
1 kg
Konzistencia
Prášok

Recenzie a komentáre


Komentáre (0)

Mohlo by vás zaujímať aj